பகுதி நேர தொழில்

பகுதி நேரமாக சொந்த தொழில் செய்ய ஆசையா?

சொந்தமாக தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை, பணியில் இருக்கும் சிலருக்கு எழக்கூடும். ஆனாலும் பணியை விட்டுவிட்டு சொந்தத் தொழில் செய்ய பலர் தயாராக இருப்பதில்லை.
சிலர் சம்பளத்துக்கு பணி புரிந்து கொண்டே பகுதி நேரமாக சொந்தத்தொழில் செய்வதுண்டு. அவ்வாறு செய்து தொழிலில் ஓரளவு வருமானம் கிடைக்கத் தொடங்கியவுடன் சம்பள பணியை விட்டுவிடுகின்றனர்.
இன்னும் சிலருக்கு பகுதி நேரமாக சொந்த தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கும். ஆனால் அதற்குரிய வழிமுறைகள் தெரியாது.