ஏற்றுமதி

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு பயன்படும் அரசின் இணையதளம்

நம் நாட்டிற்கு அன்னியச் செலாவணியை ஈட்டித் தருவதில் ஏற்றுமதியின் பங்கு முக்கியமானது. எனவே தான்  ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு சலுகைகள் அளித்து அரசு அவர்களை ஊக்குவித்து வருகிறது.
 
ஏற்றுமதி வளர்ச்சி வாரியங்கள் மூலம் பல்வேறு தகவல்கள் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. எனினும் ஏற்றுமதியாளர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு, இந்தியா பிற நாடுகளுடன் கொண்டுள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் பற்றியும், அவற்றால் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றியும் சரிவர தெரிவதில்லை.